Τοποθεσίες

Καταφυγιο

Κανονισμός Λειτουργίας

(Υπουργική Απόφαση 2868/2004 - Φ.Ε.Κ. 398 Β/27-2-2004)

Άρθρο 1. Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων

Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση με 80 (ογδόντα) το πολύ κλίνες σε υψόμετρο άνω των 900μ. που έχει κύριο σκοπό την ημερήσια ή ολιγοήμερη εξυπηρέτηση ορειβατών, αναρριχητών, πεζοπόρων, φυσιολατρών, χιονοδρόμων και εξερευνητών της φύσης. Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα καταφύγια κατά τη δημοσίευση του νόμου 3105/2003 νοούνται ως έχουν.

Άρθρο 2. Χαρακτηρισμός - Έλεγχος ορειβατικών καταφυγίων

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας, 2 εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης και 1 εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος, προκειμένου να ελέγχει την πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να εισηγείται για την ίδρυση και το χαρακτηρισμό νέων καταφυγίων ως ορειβατικών, να εισηγείται τον αποχαρακτηρισμό όσων δεν τηρούν τις προϋποθέσεις και να προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης τις τιμές διανυκτέρευσης.

Άρθρο 3. Διαχείριση καταφυγίων

1. Φορέας διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου μπορεί να είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), σωματεία ορειβατών (πεζοπόρων - αναρριχητών), η Νομαρχιακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Ο φορέας διαχείρισης θα ορίζει τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταφυγίου, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις βουνού, πρώτων βοηθειών και διάσωσης και γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Άρθρο 4. Τιμές - Κρατήσεις - Ακυρώσεις - Εκπτώσεις

1. Οι τιμές διανυκτέρευσης και διημέρευσης, θα προτείνονται από την Επιτροπή του άρθρου 2 και θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
2. Πινακίδα τιμών διανυκτέρευσης, διημέρευσης και σίτισης, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι υποχρεωτικά αναρτημένα σε εμφανές σημείο του χώρου. Τα δε τιμολόγια που ισχύουν είναι άμεσα ανακοινώσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
3. Η χρέωση για διημέρευση θα αντιστοιχεί στο 20% της καθορισμένης τιμής διανυκτέρευσης.
4. Για την κράτηση θέσεων διανυκτέρευσης, πρέπει να ειδοποιείται ο υπεύθυνος του κάθε καταφυγίου με σχετικό έγγραφο όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες χρήσης του καταφυγίου, ο αριθμός των ατόμων και ότι άλλο σχετικό, ενώ ο υπεύθυνος του καταφυγίου υποχρεούται να απαντά, εντός 3 ημερών, για την αποδοχή ή μη της κράτησης. Σε καταφατική περίπτωση ο υπεύθυνος του καταφυγίου δύναται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 30% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.
5. Δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης και από τα δυο μέρη είναι δυνατή, εφόσον πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, με υποχρέωση επιστροφής της προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν τα εξής :
α. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του ενδιαφερόμενου υποχρεούται στην καταβολή του 50% της συνολικής τιμής των συμφωνηθέντων ημερών (με συμψηφισμό της τυχόν εισπραχθείσας προκαταβολής),
β. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του διαχειριστή, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής.
6. Η τήρηση βιβλίου ημερήσιας κίνησης πελατών αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου του καταφυγίου.

Άρθρο 5. Ορισμός διακριτικού τίτλου

Με αίτηση του φορέα διαχείρισης θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης η ονομασία των νέων ορειβατικών καταφυγίων. Τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια διατηρούν τους τίτλους που φέρουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ονομασίας του καταφυγίου, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση του φορέα διαχείρισης για αλλαγή της.

Άρθρο 6. Εσωτερικός κανονισμός

Α. Δεν επιτρέπεται

1. Το κάπνισμα σε κανένα χώρο του καταφυγίου.
2. Η χαρτοπαιξία, έστω και αν είναι χωρίς χρήματα, καθώς και παιχνίδια που προκαλούν θορύβους.
3. Η χρήση μουσικής.
4. Η είσοδος σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν μολυσματικές ασθένειες.
5. Η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η είσοδος σε άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
6. Η τοποθέτηση και χρήση τυχερών μηχανημάτων.
7. Η είσοδος σε κυνηγούς εφόσον φέρουν οπλισμό.
8. Η είσοδος - παραμονή ζώων εντός του καταφυγίου.
9. Η είσοδος στα υπνοδωμάτια με αρβύλες. Οι αρβύλες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό χώρο.

Β.
1. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ο αναχωρών υποχρεούται να έχει προηγουμένως ενημερώσει το φύλακα του καταφυγίου.
2. Απαγορεύεται στον υπεύθυνο του καταφυγίου να αποδέχεται κρατήσεις κλινών περισσοτέρων της δυναμικότητας του καταφυγίου.

Άρθρο 7.

1. Το καταφύγιο πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στο βουνό.
2. Το καταφύγιο διαθέτει υποχρεωτικά τηλέφωνο σταθερό ή κινητό ή ασύρματο επικοινωνία.
3. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πλησίον των καταφυγίων ή εντός του δάσους διαφημιστικές πινακίδες, παρά μόνο πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες θα εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 2, ή από τα κατά τόπους δασαρχεία.
4. Οι διαχειριστές που δεν τηρούν τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται σε ποινές οι οποίες ορίζονται από την τουριστική νομοθεσία για τα τουριστικά καταλύματα.

Άρθρο 8. Άδεια λειτουργίας

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Τ., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ορειβατικού καταφυγίου.

(πηγή www.eooa.gr)

Καταφύγια Ε.Ο.Σ. Αλμυρού

 

Α. Στην Όθρυ, περιοχή Καραμάνη, (ευρύτερη περιοχή Τσατάλι) και σε υψόμετρο 1.282μ. απέναντι από τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του βουνού (Γερακοβούνι ή στρατώνας 1.639μ.) βρίσκεται το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Αλμυρού, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, ευγενική δωρεά της τότε κοινότητας Κοκκωτών εν έτη 1984.

Αν και τα προηγούμενα χρόνια έγιναν κάποιες φιλότιμες προσπάθειες για τη λειτουργία του καταφυγίου και εν μέρει λειτούργησε με τις συνθήκες της τότε εποχής, σήμερα δυστυχώς το καταφύγιο του συλλόγου δεν είναι κατοικήσιμο και χρειάζεται γενική ανακατασκευή για να μπορεί να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου αλλά και ορειβάτες από όλη την Ελλάδα.

Είναι το επόμενο «στοίχημα» που καλείται να κερδίσει ο σύλλογος, η λειτουργία του καταφυγίου μας να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την Όθρυ, τον τόπο συνάντησης και εκκίνησης για την «ανακάλυψη» και εξερεύνηση του βουνού των μυθικών Τιτάνων με τις σπάνιες ομορφιές.

Β. Στη θέση "Πετροκάναλος" & σε υψόμετρο1.017μ. (39.042400, 22.733583), κατηφορίζοντας από την άσφαλτο (39.054729, 22.733583) με κατεύθυνση το σπήλαιο της "Νεροσπηλιάς" και τις κορυφές του Σημείου ή "Γκιούζι" 1.726μ. & του Πήλιουρα 1.557μ., υπάρχει το "μικρό" προωθημένο καταφύγιο (ξύλινο) του συλλόγου (4 ξύλινα κρεβάτια, ξυλόσομπα, τραπέζι). Το καταφύγιο είναι πάντα ανοικτό για όλους και με ατομική μας ευθύνη φροντίζουμε για την καθαριότητά του και την ασφάλειά του. Τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν με τον εθελοντισμό των μελών μας, ενέργειες & προσπάθειες συντήρησής του.

Το "Πετροκάναλο" ένα δάσος Κεφαλληνιακής ελάτης, θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα δάση ελάτης που υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι μόνο. Υπέροχο φυσικό τοπίο, με πανύψηλα έλατα, τόπος χαλάρωσης και ξεκούρασης.

 

Ε.Ο.Σ. Αλμυρού

 

Κρήτης

Βουνό: Δίκτη
Τοποθεσία: Στροβίλι Λιμνάκαρου
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1350
Κρεββάτια: 12
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Λασιθίου τηλ. 2810-226900

Βουνό: Ίδη ή Ψηλορείτης
Τοποθεσία: Πρίνος
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1110
Κρεββάτια: 30
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου τηλ. 2810-227609

Βουνό: Ίδη ή Ψηλορείτης
Τοποθεσία: Τουμπωτός Πρίνος
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1500
Κρεββάτια: 28
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ρεθύμνης τηλ. 28310-57766

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Ταύρη
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1200
Κρεββάτια: 46
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Βόλικας
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1400
Κρεββάτια: 25
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Καλέργη
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1640
Κρεββάτια: 45
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 28210-33199
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

Βουνό: Λευκά Όρη
Τοποθεσία: Διάσελο Σβουριχτής
Ονομασία: Χ. Χουλιόπουλος
Υψόμετρο: 1970
Κρεββάτια: 22
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647

(πηγή www.eooa.gr)

Ευβοίας

Βουνό: Δίρφη
Τοποθεσία: Λειρί
Ονομασία: Μ. Νικολάου
Υψόμετρο: 1110
Κρεββάτια: 55
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 22280-25655
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας τηλ. 22210-25230 & 6978442874

Βουνό: Όχη
Τοποθεσία: Καστανόλογγος
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1020
Κρεββάτια: 25
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Γιοκάλειο Ίδρυμα τηλ. 22240-22472 & 22240-26417

(πηγή www.eooa.gr)

Θράκης

Βουνό: Παπίκιο
Τοποθεσία: Φύλακας
Ονομασία: Χ. Δήμου
Υψόμετρο: 1030
Κρεββάτια: 50
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής τηλ. 25310-29411 & 2530-30702

Βουνό: Ροδόπη (Χαϊντού)
Τοποθεσία: Λειβαδίτης
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1220
Κρεββάτια: 36
Παρατηρήσεις: Τηλ. κατ. 25410-68023
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ξάνθης τηλ. 25410-24818 & 6972003910

(πηγή www.eooa.gr)

Υποκατηγορίες